Vážení zákazníci, objednávky prijaté v období od 12.7.2024 do 21.7.2024 budú odoslané 22.7.2024 z dôvodu firemného voľna. Ďakujeme za pochopenie.

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

post-header

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len "Občiansky zákonník")

 • EPIDERMA s.r.o.
 • IČ: 11879963
 • DIČ: CZ11879963
 • sídlom: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 - Holešovice           
 • kontaktné údaje:
 • e-mail: eshop@epiderma.cz
 • telefón: 608 924 395
 • www: www.epiderma.cz 

(ďalej len "predávajúci")

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.epiderma.cz (ďalej len "internetový obchod").

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných a reklamačných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sú uzatvorené v českom jazyku.

 

II. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

1. Informácie o tovare, vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných charakteristík, sú pri jednotlivých tovaroch uvedené v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, všetky súvisiace poplatky a náklady na vrátenie tovaru, ak tento tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti tak dlho, ako sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetky prezentácie tovaru zaradené do katalógu internetového obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný na tento tovar uzavrieť kúpnu zmluvu.

3. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú zverejnené v internetovom obchode. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedeného v internetovom obchode sú platné len v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Českej republiky.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci zadá objednávku tovaru nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa vopred zaregistrovali v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.    

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberá tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a dodania.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré uviedol v objednávke. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Odoslať objednávku. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

5. Ihneď po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednávke. Toto potvrdenie je automatické a nepredstavuje uzavretie zmluvy. K potvrdeniu sú pripojené aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva sa uzatvára až po akceptácii objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na e-mailovú adresu kupujúceho.  

6. V prípade, že predávajúci nemôže splniť niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke, zašle kupujúcemu upravenú ponuku na jeho e-mailovú adresu. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

7. Všetky objednávky akceptované predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže stornovať objednávku dovtedy, kým nie je kupujúci informovaný o prijatí objednávky predávajúcim. Objednávku môže kupujúci zrušiť telefonicky na telefónne číslo alebo e-mail predávajúceho uvedené v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvádzaní ceny tovaru v internetovom obchode alebo pri objednávaní, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak bolo kupujúcemu zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu upravenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

 

IV. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

1. Na základe registrácie kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu si môže kupujúci objednať tovar. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.

2. Pri registrácii zákazníckeho účtu a objednávaní tovaru je kupujúci povinný poskytnúť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte pri akejkoľvek ich zmene. Údaje poskytnuté kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci už svoj užívateľský účet nepoužíva, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho, alebo nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru tretích osôb.

 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru na základe kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho č. 2002054319/2010 vedený vo Fio banke,
 • bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho č. 2802054333/2010 (EUR) vedený vo Fio banke,
 • bezhotovostná platobná karta,
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Pays,
 • platba na dobierku pri odovzdaní tovaru,
 • v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom vyzdvihnutí zásilkovskej výdajne balíka.

2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej sadzbe. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb. [S16]  

5. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená pripísaním príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohovú platbu ani inú obdobnú platbu. Platba kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

7. Podľa zákona o registrácii predaja je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný prijatú tržbu evidovať u správcu dane online, v prípade technickej výpadku najneskôr do 48 hodín

8. Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom výdajne na parcele na adresu výdajne určenej kupujúcim,
 • osobný odber v priestoroch predávajúceho

9. Voľba spôsobu dodania sa uskutočňuje pri objednávaní tovaru.

10. Náklady na dodanie tovaru, v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru, sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitne požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto druhom dopravy.

11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vstupe do zásielky kupujúci nemusí zásielku prevziať od prepravcu.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je zaslaný na e-mailovú adresu kupujúceho.

14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, ale najprv prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale neurobil tak v rozpore s kúpnou zmluvou.

 

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojho spotrebiteľského podnikania, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy je 14 dní

 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • poskytnutie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takomto prípade nemá právo od zmluvy odstúpiť,
 • o dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré sa môžu vyskytnúť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • dodanie alkoholických nápojov, ktoré je možné dodať až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho,
 • o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu
 • dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nezvratne zmiešaný s iným tovarom,</span >
 • dodanie tovaru v zapečatenom obale, ktorý kupujúci odstránil z obalu a nie je možné ho z hygienických dôvodov vrátiť,</span >
 • dodanie zvukového alebo obrazového záznamu alebo počítačového programu, ak porušil svoj pôvodný obal,
 • dodanie novín, periodík alebo časopisov,
 • dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takomto prípade nemá právo od zmluvy odstúpiť,
 • v ostatných prípadoch uvedených v oddiele 1837 občianskeho zákonníka.

4. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy.

5. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použivzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú alebo dodaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných a reklamačných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar nie je možné vrátiť obvyklou poštovou trasou.

7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie, ktoré od neho prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú dodatočné náklady.

8. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší ponúkaný predávajúcim, predávajúci vráti kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar bol predávajúcemu zaslaný.

10. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody spôsobenej na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu predaja zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, a to rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar nemá pri prevzatí vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

 • tovar má vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak nedošlo k dohode, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe ním vykonanej reklamy,
 • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uviedol pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a </span >tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

2. Predávajúci má povinnosti vyplývajúce z vadného plnenia aspoň v rozsahu, v akom povinnosti vyplývajúce z vadného plnenia výrobcu pretrvávajú. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

3. Ak je obdobie, počas ktorého sa tovar môže používať, uvedené na predávanom tovare, na jeho obale, v sprievodných pokynoch k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi, uplatňujú sa ustanovenia o záruke kvality. So zárukou kvality sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na používanie na obvyklý účel alebo že si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci reklamoval predávajúceho na vadu tovaru oprávnene, lehota na uplatnenie práva z vadného plnenia alebo záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar užívať.

4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných a reklamačných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, na použitý tovar pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu spôsobil kupujúci sám.

5. V prípade vady môže kupujúci uplatniť u predávajúceho reklamáciu a požadovať:

 • výmena za nový tovar,
 • oprava tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.

6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak vec nemôže byť riadne užívaná z dôvodu opakovaného výskytu vady alebo vád po oprave,
 • v prípade väčšieho počtu vád tovaru.

7. Porušenie zmluvy je nevyhnutné, ak strana, ktorá porušila zmluvu, už v čase uzavretia zmluvy vedela alebo mala vedieť, že druhá strana by neuzavrela zmluvu, ak by porušenie predvídala.

8. V prípade vady, ktorou sa rozumie menej závažné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná), má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

9. Ak sa odstrániteľná vada po oprave vyskytla opakovane (spravidla tretia reklamácia pre tú istú vadu alebo štvrtá pre rôzne vady) alebo ak má tovar väčší počet vád (spravidla najmenej tri vady súčasne), má kupujúci právo uplatniť žiadosť o zľavu z kúpnej ceny, vymeniť tovar alebo odstúpiť od zmluvy.

10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný informovať predávajúceho o práve, ktoré si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak si kupujúci nevyberie svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má rovnaké práva ako v prípade menej závažného porušenia zmluvy.

11. Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, môže kupujúci na základe odstúpenia od zmluvy požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci o vade tovaru pred prevzatím vedel alebo si ju sám spôsobil, predávajúci nie je povinný reklamácii kupujúceho vyhovieť.

13. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je tovar zľavnený.

14. Predávajúci je povinný uznať reklamáciu v každej prevádzkarni, kde je možné reklamáciu prijať, alebo v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil právo, aký je obsah reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o oprave a jej trvaní, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

15. Predávajúci alebo poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný druhu výrobku alebo služby potrebnej na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vád musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď kupujúcemu nastane vôľa (uplatnenie práva z vadného plnenia) voči predávajúcemu.

16. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

17. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

18. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu primerane vynaložených nákladov vynaložených v súvislosti s reklamáciou. Toto právo si môže kupujúci uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca od uplynutia záručnej doby, inak ho súd nesmie priznať.

19. Kupujúci má na výber spôsob uplatnenia reklamácie.

20. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv vyplývajúcich z vadného plnenia sú upravené v § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a v zákone č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

21. Ďalšie práva a povinnosti strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

 

VIII. DORUČOVÁNÍ

1. Zmluvné strany si môžu navzájom doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.

2. Kupujúci doručuje korešpondenciu predávajúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných a reklamačných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX. OSOBNÉ ÚDAJE

1. Všetky informácie, ktoré poskytnete v rámci našej spolupráce, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Pokiaľ nám na to nedáte písomný súhlas, nebudeme používať vaše údaje žiadnym iným spôsobom ako na účely plnenia zmluvy, s výnimkou e-mailovej adresy, na ktorú vám môže byť zaslaná komerčná komunikácia, pretože tento postup je povolený zákonom, pokiaľ ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek odhlásiť jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnej správe). E-mailová adresa bude na tento účel uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU

 

X. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

1. Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs je príslušná na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Platformu na riešenie sporov online so sídlom v http://ec.europa.eu/consumers/odr možno použiť na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenský úrad vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim s právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 bod. e) Občiansky zákonník.

3. Všetky práva na webovú stránku predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, log a iného obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku alebo jej časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté zásahom tretej osoby do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho účelom. Pri používaní internetového obchodu kupujúci nesmie používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie sa zapájať do žiadnej činnosti, ktorá by jemu alebo tretím osobám umožnila zasahovať do softvéru alebo iných komponentov internetového obchodu alebo ich používať a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo účelom.

5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

7. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas obdobia účinnosti predchádzajúcej verzie Obchodných podmienok.

8. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je priložený k Zmluvným podmienkam.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2021